Tin tức hot

BÁN MÁY ĐẾM TIỀN TẠI BÌNH DƯƠNG
Nhập khẩu và phân phối giá sỉ và lẽ các dòng máy đếm tiền cao

BÁN MÁY ĐẾM TIỀN TẠI CẦN THƠ
Trung tâm bán máy đếm tiền tại cần thơ, nhập khẩu những dòng máy đếm

MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP
Phân phối và nhập khẩu các dòng máy đếm tiền cao cấp tại thị trường

KHUYẾN MÃI
Công ty hiệp thành khuyến mãi cuối năm giảm giá đến 30% với những khách

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA
khuyến mãi giảm 10% cho 1000 khách hàng đầu tiên từ nay đến hết World

CUNG CẤP GIÁ Sỉ MÁY ĐẾM TIỀN GLORY
chúng tôi đang cần mở rộng quan hệ Đại lý
Hướng Dẫn Sử Dụng

1

E* 1

TIỀN GIẢ HOẶC TIỀN GIẤY CÓ VẤN ĐỀ

2

E* 2

TIỀN GIẢ CÓ PHÁT SÁNG

3

CF2

LẦN LOẠI TIỀN

4

C-6

MẮT ĐẾM CÓ VẤN ĐỀ

5

E-3

MÔ TƠ CÓ VẤN ĐỀ

6

E-7

HỒNG NGOẠI TRÊN CÓ VẤN ĐỀ

7

E-8

HỒNG NGOẠI DƯỚI CÓ VẤN ĐỀ

8

C- 4

TIỀN XÉO HOẶC TIỀN RÁCH

9

C-5

TIỀN RÁCH

10

E-6

MẮT TỰ ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ

 

 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

XIUDUN 2500

 

- SẢN PHẨM XIUDUN 2500 CHUYÊN THIẾT KẾ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

- KỸ THUẬT KIỂM SIÊU GIẢ TIÊN TIẾN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY

- CHUYÊN KIỂM TRA TIỀN GIẢ KHÔNG PHÁT SÁNG.

- TỰ ĐỘNG THEO DÕI VÀ TĂNG CHỈNH BỘ PHẬN KIỂM TRA TIỀN GIẢ

- TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG XÓA SỐ.

 

CAÙCH SÖÛ DUÏNG:

 

 - ẤN 'MODE'= CHỌN CHẾ ĐỘ : 'AUTO' ; 'SORT' ; 'PRESET' ; 'PRESET COUNT' ; 'COUNT'.

 - 'AUTO' = HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG ĐẾM VÀ KIỂM GIẢ. THÔNG THƯỜNG DÙNG CHẾ ĐỘ NÀY

 - 'SORT' = ' AUTO' 

 - 'PRESET' = ĐẾM MẺ , TÁCH , CHIA SỐ TỜ TÙY THEO Ý KHÁCH HÀNG. CÓ KIỀM TIỀN GIẢ.

 - ẤN "MODE" ĐÈN "PRESET" HOẶC " PRESET COUNT" SÁNG .

 - ẤN "+" CHỌN SỐ CẦN ĐẾM ẤN 1 LẦN "+" THÊM 10 SỐ ẤN 1 LẦN "_" GIẢM 1 SỐ. 

 - 'PRESET COUNT' = ĐẾM MẺ ,TÁCH , CHIA SỐ TỜ TÙY THEO Ý KHÁCH HÀNG. KHÔNG KIỂM TIỀN GIẢ .

 - ' COUNT' = ĐẾM THÔNG THƯỜNG KHÔNG KIỂM GIẢ. DÙNG CHO KHI ĐẾM TIỀN 5.000 Đ VÀ DƯỚI 5000 Đ

 - 'ADD' = ẤN 'ADD' VÀO CHẾ ĐỘ CỘNG DỒN.

 - 'SET' = ẤN 'SET' VÀO CHẾ ĐỘ ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ P, MẬT KHẤU 018 ẤN "+","-" CHỌN MẬT KHẨU ẤN "MODE" VÀO THÔNG SỐ P.

 

1

E* 1

TIỀN GIẢ HOẶC TIỀN GIẤY CÓ VẤN ĐỀ

2

E* 2

TIỀN GIẢ CÓ PHÁT SÁNG

3

CF2

LẦN LOẠI TIỀN

4

C-6

MẮT ĐẾM CÓ VẤN ĐỀ

5

E-3

MÔ TƠ CÓ VẤN ĐỀ

6

E-7

HỒNG NGOẠI TRÊN CÓ VẤN ĐỀ

7

E-8

HỒNG NGOẠI DƯỚI CÓ VẤN ĐỀ

8

C- 4

TIỀN XÉO HOẶC TIỀN RÁCH

9

C-5

TIỀN RÁCH

10

E-6

MẮT TỰ DỘNG CÓ VẤN ĐỀ

 

 

HÖÔÙNG DAÅN SÖÕA CHÖÛA

BC 28

CAÙCH VAØO THOÂNG SOÁ P

 

-AÁN PHÍM 20K MAØN HÌNH HIEÅN THÒ (-) TA AÁN PHÍM 100K CHOÏN TÖØ 001 ÑEÂN101 THÌ DÖØNG LAÏI AÁN FÍM 20K LUÙC NAØY MAØN HÌNH HIEÅN THÒ P0.

 

VÍDUÏ:P-0 ÑEÅ DI CHUYEÅN SANG P3 TA  DUØNG FÍM 100K ÑEÅ DI CHUYEÅN

MUOÁM VAØO THAM SOÁ TA AÁN 20K  TAÊNG AÁN 100K GIAÛM AÂN 50K

SAU KHI CHÆNH XONG TA AÁN LAÏI 20K TRÔÛ LAÏI P3.

P-3 :160 daønh cho meänh giaù 20.000 trong tröôøng hôïp tít nhaàm C13 ta chænh taêng

P-4 :150 daønh cho meänh giaù 50.000 trong tröôøng hôïp tít nhaàm C13 nhieàu ta chænh taêng          (ko phaân bieät tieàn giaû ta chænh giaûm)

P-5:35 daønh cho taát caû caùc meänh giaù khi tít nhaàm C21 nhieàu chænh taêng .

P-7 :190 daønh cho meänh giaù 100.000 khi tít nhaàm C13 nhieàu chænh taêng

(ko phaân laoïi tieàn giaû chænh giaûm)

P-9:90 daønh cho taát vcaû caùc meänh giaù khi tít nhaàm C25 (maët Baùc Hoà ngöõa leân)

P-10:46 phaân loaïi 20.000 laãn trong 500.000 ko phaân loaïi chænh giaûm

P-11:3 daønh cho taát caû caùc meänh giaù khi tít nhaàm C23 ta chænh giaûm .

P-18:15 daønh cho taát caû caùc meänh giaù khi tít nhaàm nhieàu C22 ta chænh giaûm

(ko phaân loaïi ta chænh taêng )

P-19:20 daønh cho taát caû caùc meänh giaù khi tít nhaàm C25

 (maët Baùc Hoà uùp xuoáng )chænh taêng ñoä nhaïy giaûm .

P-20:67 daønh cho meänh giaù 10.000 tít nhaàm CF2 nhieàu chænh taêng lean moat ñôn vò.

P-21:80 daønh cho taát caû meänh giaù khi tít nhaàm C14 nhieàu taêng leân.

P-25 :200daønh cho meänh giaù 500.000 baùo nhaàm C13 nhieàu chænh taêng

(ko phaân loaïi chænh giaûm )

P-26: 130 daønh cho meänh giaù 200.000baùo nhaàm C13 nhieàu chænh taêng

(ko phaân loaïi chænh giaûm )

P-28:145 khi ñeám 500.000tít nhaàm CF2 nhieàu chænh taêng leân .

100.000tít nhaàm CF2 nhieàu chænh giaûm .

P-301:160 daønh cho meänh giaù 200.000 tít nhaàm CF2 nhieàu chænh taêng

P-34: 145 daønh cho taát caû caùc meänh giaù tít nhaàm C12 nhieàu chình C12 nhieàu chænh taêng leân .

`HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

XIUDUN 8000

-          SAÛN PHAÅM XIUDUN 8000 CHUYEÂN THIEÁT KEÁ CHO THÒ TRÖÔØNG VIEÄTNAM.

-     KYÕ THUAÄT KIEÅM SIEÂU GIA Û TIEÂN TIEÁN NHAÁT VIEÄT NAM HIEÄN NAY

-          CHUYEÂN KIEÅM TRA TIEÀN GIAÛ KHOÂNG PHAÙT SAÙNG .

-          TÖÏ ÑOÄNG THEO DOÕI VAØ TAÊNG CHÆNH BOÄ PHAÄN KIEÅM TRA TIEÅN GIAÛ.

-          TÖÏ ÑOÄNG KHÔÛI ÑOÄNG VAØ TÖÏ ÑOÄNG XOAÙ SOÁ

CAÙCH SÖÛ DUÏNG:

Ấn ‘MODE’ chọn chế độ: ‘AUTO’ ; ‘BATCH (Chữ đỏ)’ ; ‘COUNT’ ; ‘BATCH(Chữ Cam)’ ; ‘TOTAL’

‘AUTO’                     : Chế độ kiểm tiền giả, phân loại tiền.

‘BATCH(Chữ đỏ)     : Chế độ tách tờ, chia số tờ theo ý khách hàng , có kiểm tiền giả.

                                   Ấn “ + ” chọn số cần đếm ấn 1 lần “ + ” thêm 10 số ấn 1 lần “ -” giảm 1 số.

‘COUNT’                  : Chế độ đếm thông thường, không kiểm tiền giả, chỉ đếm số tờ, dùng để đêm tiền giấy.

‘BATCH(Chữ cam)’ : Chế độ đếm tách tờ, chia số tờ theo ý khách hàng, không kiểm tiền giả.

‘TOTAL’                  : Chế độ tổng tiền chính xác nhất ở việt nam.

Ấn ‘ADD’                 : Chế độ cộng dồn.

1

E00

NỬa TỜ

2

E01

2 tờ đi chung

3

E02

Lẫn loại tiền

4

E03

Cửa số tiền có vấn đề

5

E04

10k tiền giả

6

E10 – E13

Báo tiền giả 20k

7

E20 – E23

Báo tiền giả 50k

8

E30 – E33

Báo tiền giả 100k

9

E40 – E43

Báo tiền giả 200k

10

E50 – E53

Báo tiền giả 500k

11

Err to

Mắt đĩa

12

Err LC

Mắt đếm trái

13

Err RC

Mắt đếm phải

14

Err L1….L7

Mắt đếm nhỏ bên trái L1…..L7

15

Err r1…..r7

Mắt đếm nhỏ bên phải r1…..r7

16

Err C3S

Mắt màu giữa

17

Err L3S

Mắt màu trái

18

Err r3S

Mắt màu phải

 

Khi máy báo E15, E16, E25, E26, E35, E36, E45, E46, E55, E56, E02 thì quý khách vui lòng bấm cùng lúc “ Mode “ và “ – “.

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

XIUDUN 2700

-          SAÛN PHAÅM XIUDUN 2700 CHUYEÂN THIEÁT KEÁ CHO THÒ TRÖÔØNG VIEÄTNAM.

-     KYÕ THUAÄT KIEÅM SIEÂU GIA Û TIEÂN TIEÁN NHAÁT VIEÄT NAM HIEÄN NAY

-          CHUYEÂN KIEÅM TRA TIEÀN GIAÛ KHOÂNG PHAÙT SAÙNG .

-          TÖÏ ÑOÄNG THEO DOÕI VAØ TAÊNG CHÆNH BOÄ PHAÄN KIEÅM TRA TIEÅN GIAÛ.

-          TÖÏ ÑOÄNG KHÔÛI ÑOÄNG VAØ TÖÏ ÑOÄNG XOAÙ SOÁ

CAÙCH SÖÛ DUÏNG:

Ấn ‘MODE’ chọn chế độ: ‘AUTO’ ; ‘BATCH (Chữ đỏ)’ ; ‘COUNT’ ; ‘BATCH(Chữ Cam)’ ; ‘TOTAL’

‘AUTO’                    : Chế độ kiểm tiền giả, phân loại tiền.

‘BATCH     : Chế độ tách tờ, chia số tờ theo ý khách hàng , có kiểm tiền giả.

                                   Ấn “ + ” chọn số cần đếm ấn 1 lần “ + ” thêm 10 số ấn 1 lần “ - ” giảm 1 số.

‘COUNT’                  : Chế độ đếm thông thường, không kiểm tiền giả, chỉ đếm số tờ, dùng để đêm tiền giấy.

Ấn ‘ADD’                 : Chế độ cộng dồn.

1

E00

NỬA TỜ

2

E01

2 tờ đi chung

3

E02

Lẫn loại tiền

4

E03

Cửa số tiền có vấn đề

5

E04

10k tiền giả

6

E10 – E13

Báo tiền giả 20k

7

E20 – E23

Báo tiền giả 50k

8

E30 – E33

Báo tiền giả 100k

9

E40 – E43

Báo tiền giả 200k

10

E50 – E53

Báo tiền giả 500k

11

Err to

Mắt đĩa

12

Err LC

Mắt đếm trái

13

Err RC

Mắt đếm phải

14

Err L1….L7

Mắt đếm nhỏ bên trái L1…..L7

15

Err r1…..r7

Mắt đếm nhỏ bên phải r1…..r7

16

Err C3S

Mắt màu giữa

17

Err L3S

Mắt màu trái

18

Err r3S

Mắt màu phải

 

Khi máy báo E15, E16, E25, E26, E35, E36, E45, E46, E55, E56, E02 thì quý khách vui lòng bấm cùng lúc “ Mode “ và “ – “.

 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

XIUDUN 2500

 

-          SAÛN PHAÅM XIUDUN 2500 CHUYEÂN THIEÁT KEÁ CHO THÒ TRÖÔØNG VIEÄTNAM.

-     KYÕ THUAÄT KIEÅM SIEÂU GIA Û TIEÂN TIEÁN NHAÁT VIEÄT NAM HIEÄN NAY

-          CHUYEÂN KIEÅM TRA TIEÀN GIAÛ KHOÂNG PHAÙT SAÙNG .

-          TÖÏ ÑOÄNG THEO DOÕI VAØ TAÊNG CHÆNH BOÄ PHAÄN KIEÅM TRA TIEÅN GIAÛ.

-          TÖÏ ÑOÄNG KHÔÛI ÑOÄNG VAØ TÖÏ ÑOÄNG XOAÙ SOÁ

CAÙCH SÖÛ DUÏNG:

AÁN “MODE” CHOÏN CHEÁ ÑOÄ :  ‘AUTO’ ;  ‘SORT’  ; ‘PRESET’ ;  ‘ PRESET COUNT’ ; ‘COUNT’

AUTO’ =  HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG ÑEÁM VAØ KIEÅM GIAÛ. THOÂNG THÖÔØNG DUØNG CHEÁ ÑOÄ NAØY.

SORT’ =  ‘AUTO’

PRESET’ =  ÑEÁM MEÛ , TAÙCH, CHIA SOÁ TÔØ TUØY THEO YÙ KHAÙCH HAØNG. COÙ KIEÅM TIEÀN GIAÛ.

                   AÁN “MODE” ÑEØN “PRESET”HOAËC “PRESET COUNT” SAÙNG.

                   AÁN “+” CHOÏN SOÁ CAÀN ÑEÁM AÁN 1 LAÀN “+” THEÂM 10 SOÁ AÁN 1 LAÀN “–” GIAÛM 1 SOÁ.

PRESET COUNT’ = ÑEÁM MEÛ , TAÙCH, CHIA SOÁ TÔØ TUØY THEO YÙ KHAÙCH HAØNG. KHOÂNG KIEÅM TIEÀN GIAÛ.

COUNT’ = ÑEÁM THOÂNG THÖÔØNG KHOÂNG KIEÅM GIAÛ. DUØNG CHO KHI ÑEÁM TIEÀN 5.000Ñ VAØ DÖÔÙI 5.000Ñ

ADD’  = AÁN ‘ADD’   VAØO CHEÁ ÑOÄ COÄNG DOÀN.                 

SET’   = AÁN ‘SET’  VAØO CHEÁ ÑOÄ ÑIEÀU CHÆNH THOÂNG SOÁ P, MAÄT KHAÅU 018 AÁN “+”, “-“  CHOÏN MAÄT KHAÅU AÁN” MODE ” VAØO THOÂNG SOÁ P.

1

E* 1

TIEÀN GIAÛ HOAËC TIEÀN GIAÁY COÙ VAÁN ÑEÀ

2

E* 2

TIEÀN GIAÛ COÙ PHAÙT SAÙNG.

3

CF2

LAÃN LOAÏI TIEÀN.

4

C-6

MAÉT ÑEÁM COÙ VAÁN ÑEÀ

5

E-3

MOÂTÔ COÙ VAÁN ÑEÀ

6

E-7

HOÀNG NGOAÏI TREÂN COÙ VAÁN ÑEÀ

7

E-8

HOÀNG NGOAÏI DÖÔÙI COÙ VAÁN ÑEÀ

8

C- 4

TIEÀN XEÙO HOAËC TIEÀN RAÙCH

9

C-5

TIEÀN RAÙCH

10

E-6

MAÉT TÖÏ ÑOÄNG COÙ VAÁN ÑEÀ

 

 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

XIUDUN 2010A

 

-          SAÛN PHAÅM XIUDUN 2010A CHUYEÂN THIEÁT KEÁ CHO THÒ TRÖÔØNG VIEÄTNAM.

-          TÖÏ ÑOÄNG KHÔÛI ÑOÄNG VAØ TÖÏ ÑOÄNG XOAÙ SOÁ

 

 

CAÙCH SÖÛ DUÏNG:

 

AUTO’ =  HOØAN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG ÑEÁM . THOÂNG THÖÔØNG DUØNG CHEÁ ÑOÄ NAØY.

 

 COUNT  = ĐẾM TIỀN GIẤY ,TIỀN DOLA,VE SỐ VV...

 

 ADD’  =   CHEÁ ÑOÄ COÄNG DOÀN.

 CS      =  XOÙA SOÁ                                                                 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XIUDUN 2200C

 

 

 

 

Maùy ñeám tieàn XIUDUN 2200C

Count      : Cheá ñoä ñeám thoâng thöôøng.

UV          : Khoâng söû duïng

Add         : Ñeám taùch tôø.

Ấn Fun    : ñeøn Count ñeám thoâng thöôøng

Ấn Fun    : ñeøn UV saùng leân laø coù kieåm boùng tím

Ấn Mode    : Ñeøn ADD saùng leán laø cheá ñoä ñeám meû, taùch tôø tuøy yù

+ 1           : Ñieàu chænh soá löôïng ñeám meû tuøy yù.

- 1            : Ñieàu chænh soá löôïng ñeám meû tuøy yù.

Ấn Mode : Ñeøn Preset saùng leân laø cheá ñoä coäng doàn.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG
  ĐỊA CHỈ: 398 TRẦN THỊ CỜ, PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12 ,TP. Hồ Chí Minh
   Phone : (028) 62568010 - 0707 14 7888 - 0908 873 872 - 0703 600 999
Mail: Hiepthanhvietnam@gmail.com - maydemtien@mazsan.vn
  Website: 
www.maydemtienxinda.com.vn - www.mazsan.vn

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐC: L18 -11- 12 TẦNG 18, TÒA NHÀ VINCOM CENTER ĐỒNG KHỞI, 72 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, HCM

ĐT: (028) 22508665 - 0707147888 

MAIL : hiepthanhvietnam@gmail.com

 

 CHI NHÁNH HÀ NỘI                                                                                    CHI NHÁNH NGHỆ AN

ĐỊA CHỈ : 46 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, HOÀNG MAI                                                              ĐỊA CHỈ : Số 18 Đại Lộ Lê Nin, TP. Vinh

ĐIỆN THOẠI : 02423827106 , 0703 600 999                                                                  ĐIỆN THOẠI : 02383846189 , 0707 14 7888

 

 

 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG                                                                                 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

ĐỊA CHỈ : 11 Thái Thị Bôi, TP. Đà Nẵng                                                                         ĐỊA CHỈ : 253 Quang Trung, Quảng Ngãi

 ĐIỆN THOẠI : 02363645688, 0908873872                                                                    ĐIỆN THOẠI : 02554650132, 0707147888

 

 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH                                                                                  CHI NHÁNH NHA TRANG

ĐỊA CHỈ : 69 Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn                                                                      ĐỊA CHỈ :66 Bà Triệu, TP. Nha Trang.

ĐT: 02566032226, 0902547888                                                                                    ĐIỆN THOẠI :0868444956, 0703 600 999

 

CHI NHÁNH BÌNH  THUẬN                                                                              CHI NHÁNH ĐĂKLĂK

ĐC : Số 90 Thủ Khoa Hưng, TP. Phan Thiết                                                                    ĐC: 254 Lê Hồng Phong, Buôn Mê Thuộc

ĐT : 0252727388, 0707147888                                                                                    ĐT: 02623847289, 0908873872

 

CHI NHÁNH GIA LAI                                                                                         CHI NHÁNH ĐÀ LẠT    

ĐC:Số 139 Quyết Thắng, TP, PLEIKU, Gia Lai                                                                  ĐC: 1A Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Lạt

ĐT :02693810533, 0707 14 7888                                                                                   ĐT:  0703 600 999, 0707 14 7888

 

CHI NHÁNH VŨNG TÀU                                                                                     CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

ĐC:Số 101 Đường 30/4, TP. Vũng Tàu                                                                            ĐC: 322C ĐLBD, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

ĐT:025438271067 , 0908873872                                                                                    ĐT : 0703 600 999 - 0902 547 888

 

CHI NHÁNH CẦN THƠ                                                                                      CHI NHÁNH AN GIANG

ĐC: 60 Ngô Đức Kế,TP. Cần Thơ                                                                                   ĐC :637 Võ Thị Sáu, TP.Long Xuyên 

ĐT:0868444956, 0908 873 872                                                                                     ĐT: 029638274527, 0707 14 7888

 

 

CHI NHÁNH SÓC TRĂNG                                                                                 CHI NHÁNH CÀ MAU

ĐC:SỐ 687 QL1A, TP. Sóc Trăng                                                                                  ĐC: 139 Nguyễn Trãi, TP. Cà Mau

ĐT: 02995062679 ,0908873872                                                                                   ĐT :02905738924, 0707147888